ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το JA Greece, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, θα τηρήσει αρχείο και θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το JA Greece θα προβεί κατά περίπτωση στην συλλογή και επεξεργασία των εξής προσωπικών δεδομένων  που αφορούν τον εθελοντή σύμβουλο:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, επιθυμητό όνομα χρήστη, κινητό τηλέφωνο)
  • Στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εκπαιδευτικό υπόβαθρο (σύντομο βιογραφικό, διαθεσιμότητα για εθελοντική υποστήριξη)

 Εάν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας υπάρξει αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να διασφαλίσετε την επικαιροποίηση των στοιχείων σας, επικοινωνώντας μαζί μας το συντομότερο δυνατόν.

 ΣΚΟΠΟΙ & ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων αυτών  πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να σας παρέχουμε αναγκαίες πληροφορίες, κατευθύνσεις και εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών, διοργάνωσης εκδηλώσεων, τις οποίες πραγματοποιεί το JA Greece και στις οποίες εμπλέκεστε ως εθελοντής σύμβουλος (διατήρηση και διαχείριση εγγραφής/συμμετοχής σας στα προγράμματά μας και ανάπτυξη της σχέσης μας μαζί σας). Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι η σύμβαση, η συγκατάθεσή σας όταν επιτευχθεί η μεταξύ μας συνεργασία και το νόμιμο συμφέρον του JA Greece να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το σωματείο, τα μέλη του, τις ομάδες αποφοίτων και τους συνεργάτες του, εντός του τομέα της δραστηριότητάς του.
  • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω ενημερώσεων, ενημερωτικών δελτίων και δημοσιεύσεων όταν μας το ζητάτε ή όταν το JA Greece θεωρεί ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Έχετε πάντα την δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών από εμάς. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτή την περίπτωση είναι η συγκατάθεσή σας.
  • Για τη βελτίωση των προγραμμάτων, υπηρεσιών και λειτουργιών το JA Greece και για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, ασφάλειας, επεξεργασίας και κανονιστικών απαιτήσεων. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον του JA Greece, για τη βελτίωση των προγραμμάτων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών του. Το JA μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκπληρώσει μια σύμβαση.
  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας (υποβάλλεται μέσω email ή τηλεφωνικά).
  • Για σκοπούς αρχειοθέτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Για κάθε συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Το  JA Greece  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και δεν διαβιβάζει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Το JA Greece,   δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για σκοπούς νόμιμης εκπλήρωσης των αναγκών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή υπάρχει προς τούτο ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας ή άλλων υποχρεώσεων και την ομαλή συνεργασία μας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες χρηματοδότησης, διαφήμισης και προώθησης, εταιρείες μέλη ή/και οντότητες ή/και συνδεδεμένες οντότητες στον όμιλο των εταιρείες στις οποίες ανήκει η Junior Achievement καθώς και λοιπές εταιρείες που ενδεχομένως χρειαστεί να διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο για λογαριασμό της.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο JA Greece, ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες (JA Worldwide) και να υπόκεινται στο δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και εντός Ευρώπης (JA Europe). Οι νόμοι περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμοι με τους νόμους στη χώρα διαμονής σας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Παρέχοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στην JA, συμφωνείτε με τη μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ως άνω έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια του JA Greece, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και τον ν. 4624/2019.

Τέλος, το JA Greece  ενδέχεται να γνωστοποιεί δεδομένα σε δημόσιες αρχές πάσης φύσεως ή σε δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, εισαγγελικές αρχές ή ανακριτικά όργανα, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ή απαιτείται από την νομοθεσία ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ακριβής χρόνος διατήρησης κάθε κατηγορίας δεδομένων συνδέεται: (α) με τον απαραίτητο χρόνο, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας (β) με τυχόν κάθε φορά σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις για την διατήρηση δεδομένων, (γ) με την διάρκεια της εμπορικής ή συμβατικής σχέσης μας με συνεργάτες μας (δ) με την τυχόν αναγκαιότητα διατήρησης στοιχείων για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων μας, απόδειξη συμμόρφωσης, υπεράσπιση έναντι αξιώσεων και την δικαστική επιδίωξη αξιώσεών μας (ε) εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου ο χρόνος διατήρησης καθορίζεται από το χρόνο διατήρησης της συγκατάθεσης αυτής.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, αλλά και την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019 κλπ) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Εταιρία:  δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά αυτοπροσώπως ή για λογαριασμό άλλου προσώπου, εφόσον νομιμοποιείσθε προς τούτο, ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων από το JA Greece, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Κηφισίας 178, 15231 ή τηλεφωνικώς καλώντας στο 2130 788 600 ή με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@jagreece.org