Project Description

Εικονική Επιχείρηση

H Εικονική Επιχείρηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται σε μαθητές
ηλικίας 15-18 ετών (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου). Υλοποιείται δωρεάν από το Junior Achievement Greece σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και όλους τους τύπους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικά Σχολεία, ΕΠΑ.Λ., Ειδικής Αγωγής, Πειραματικά). Βασίζεται στο διεθνές πρόγραμμα «Company Program» που υλοποιείται σε 117 χώρες, και θεσπίστηκε από το Junior Achievement Worldwide, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Γενική Περιγραφή

Η Εικονική Επιχείρηση αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές δημιουργούν μια «εικονική» (δηλ. μη νομικά συσταθείσα επιχείρηση), κατανοώντας όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρεστοποίησής της. Διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική ευθύνη τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες με σεβασμό προς το κοινό καλό και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια καλλιεργούνται η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης. Επιπλέον τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρισμούς, ανταλλάσσοντας πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιείται σε προαιρετική βάση κατόπιν ενδιαφέροντος του σχολείου είτε στο πλαίσιο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος είτε σε ομίλους επιχειρηματικότητας. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός που μπορεί να υποστηρίζεται από έναν εθελοντή-σύμβουλο που καθοδηγεί τη  μαθητική ομάδα μέσα από τη δική του επαγγελματική εμπειρία και γνώση. Εναλλακτικά, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο «ομίλων» ή άλλων αντίστοιχων θεσμών που εφαρμόζονται κατά περίπτωση σε σχολικές μονάδες εκτός ωρολογίου προγράμματος. Επίσης, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων, ή/και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, ανάλογα και με το αντικείμενο της μαθητικής εικονικής επιχείρησης.

Το JA Greece έχει συντονιστικό ρόλο για όλες τις διαδικασίες του προγράμματος, και επιπλέον συνεργάζεται με στελέχη εταιρειών και άλλων φορέων που μπορούν να προσφέρουν εθελοντική υποστήριξη στα σχολεία για την υλοποίηση του προγράμματος. Ενθαρρύνει επίσης την εξεύρεση εθελοντών-υποστηρικτών της εικονικής επιχείρησης από τα ίδια τα σχολεία (π.χ. επιχειρηματιών από την τοπική κοινωνία).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: Το πρόγραμμα υλοποιείται από έναν τουλάχιστον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους συναδέλφους. Ο πρωταρχικός ρόλος του αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ομάδας, στην επικοινωνία και συνεργασια με το JA Greece και τον εθελοντή που υποστηρίζει την ομάδα (βλ. παρακάτω), στην τήρηση των κανόνων και των χρονικών ορίων, στη διευκόλυνση και επικοινωνία με όλους όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της εικονικής επιχείρησης.

Ο ρόλος του συμβούλου-εθελοντή: Ο κύριος ρόλος του συμβούλου είναι να «φέρει» τους νέους σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, διευρύνοντας μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις του, τους ορίζοντες των μαθητών. Ο σύμβουλος υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στην υλοποίηση της δραστηριότητας. Προσφέρει εξηγήσεις, κίνητρα, γνώσεις, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, καθοδηγεί και προειδοποιεί, προτείνει δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις, ενθαρρύνει και εμπνέει πρωτοποριακές προσεγγίσεις. Ο προτεινόμενος αριθμός συναντήσεων με τον εθελοντή κυμαίνεται από 12 έως 26 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του και την ευκολία πρόσβασης στο χώρο του σχολείου, το προϊόν, τις ανάγκες του προγράμματος κλπ. Σε περιπτώσεις δυσκολίας πρόσβασης στο σχολείο, προτείνεται η εξ αποστάσεως υποστήριξη μέσω τηλεδιασκέψεων. Το JA Greece αναλαμβάνει την εξεύρεση εθελοντή- συμβούλου από εταιρείες που συνεργάζεται, ταυτόχρονα όμως ενθαρρύνει τα σχολεία να αναζητήσουν και τα ίδια πιθανούς συμβούλους από την τοπική κοινωνία, ιδίως σε περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών.

Εκπαιδευτικό υλικό: Το JA Greece παρέχει την υποστήριξη και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος στους μαθητές, στον εκπαιδευτικό και στον σύμβουλο-εθελοντή. Το υλικό έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα με βάση το υλικό του προγράμματος Company Program του  διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Junior Achievement. Τα προγράμματα του  οργανισμού Junior Achievement – Young Enterprise έχουν αναγνωριστεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η «Καλύτερη Εφαρμογή Πρακτικής στην εκπαίδευση που αφορά στην επιχειρηματικότητα».

Στόχοι και οφέλη του προγράμματος

Στόχος είναι η άμεση ωφέλεια των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το διάστημα που θα υλοποιείται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να προετοιμαστούν συλλέγοντας εμπειρίες και εφόδια για την αυριανή τους είσοδο στον κόσμο εργασίας, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις.

Τα οφέλη για τους μαθητές περιλαμβάνουν δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές όπως

 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
 • Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου
 • Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης

Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν:

 • Πώς να αυξάνουν την χρηματοδότηση για την επιχείρησή τους πουλώντας μετοχές
 • Να διεξάγουν έρευνα αγοράς
 • Να δουλεύουν με ομαδικότητα για τη δημιουργία της επιχείρησής τους
 • Να παράγουν το δικό τους προϊόν ή υπηρεσία
 • Να διαφημίζουν και να λανσάρουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους
 • Να κάνουν εμπορικές συναλλαγές
 • Να διαχειρίζονται τα οικονομικά της εταιρίας τους
 • Να συναγωνίζονται με άλλες ομάδες σε εμπορικές εκθέσεις και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Διαγωνισμοί – Εκδηλώσεις του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” διοργανώνονται Εμπορικές Μαθητικές Εκθέσεις και διαγωνισμοί που προσθέτουν στο βιωματικό χαρακτήρα του προγράμματος και εξοικειώνουν τους συμμετέχοντες με τον όρο του θεμιτού ανταγωνισμού. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτές τις εκδηλώσεις, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν στόχους και να κερδίσουν επαίνους και διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πιο συγκεκριμένα συνήθως το Φεβρουάριο, το JA Greece διοργανώνει δύο εμπορικές εκθέσεις μία στην Αθήνα για τα σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής και της Νότιας-Κεντρικής Ελλάδας και μία στη Θεσσαλονίκη για τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Στις εμπορικές εκθέσεις συμμετέχουν οι μαθητικές επιχειρήσεις απ’ όλα τα σχολεία της Ελλάδας που υλοποιούν το πρόγραμμα του Οργανισμού με σκοπό να παρουσιάσουν, να προβάλλουν και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο το προϊόν ή την υπηρεσία τους. Οι μαθητικές επιχειρήσεις στήνουν το περίπτερο τους, παρουσιάζουν το προϊόν/υπηρεσία τους και αξιολογούνται με βάση την καινοτομία του, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την εμφάνιση του περιπτέρου τους.

Το πρόγραμμα καταλήγει στον τελικό πανελλαδικό διαγωνισμό «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ», που διεξάγεται στην Αθήνα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στον τελικό διαγωνισμό προκρίνονται οι μαθητικές επιχειρήσεις που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση και παράδοση στην κριτική επιτροπή των επιχειρηματικών πλάνων των εικονικών εταιρειών τους. Στις μαθητικές επιχειρήσεις που προκρίνονται και λαμβάνουν μέρος στον Τελικό Διαγωνισμό, δίνεται η δυνατότητα να διαγωνισθούν και να βραβευθούν με γνώμονα την παρουσίαση του προϊόντος, την καινοτομία και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η νικήτρια ομάδα εκπροσωπεί την Ελλάδα στον αντίστοιχο ετήσιο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνεται στο τέλος κάθε χρονιάς, σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη

Συχνές Ερωτήσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται με ευέλικτο τρόπο αναλόγως των συνθηκών και της προσβασιμότητας των σχολείων. Υπό κανονικές συνθήκες υλοποιείται διά ζώσης, σε ώρες και μέρες που ορίζουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το σχολικό πρόγραμμα, οπότε προγραμματίζονται και οι επισκέψεις του εθελοντή-μέντορα στο σχολείο. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 λόγω των συνθηκών της πανδημίας υλοποιήθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με υποστήριξη από τους εθελοντές-μέντορες μέσω διαδικτύου. Αναλόγως των συνθηκών τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν επίσης ένα μεικτό τρόπο υλοποίησης, που συνδυάζει το διά ζώσης με το εξ αποστάσεως.
Ναι. Το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει χρόνο έγκριση-εγκύκλιο προς όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, η οποία ανανεώνεται κάθε σχολική χρονιά.
Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν προς όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επιπλέον, για εκδηλώσεις που διοργανώνονται με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος (Εμπορικές Εκθέσεις, Τελικός Διαγωνισμός) προβλέπεται η κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής από το JA Greece για συγκεκριμένο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών ανά σχολείο, αναλόγως της απόστασης του σχολείου από τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Βεβαιώσεις συμμετοχής δίνονται σε μαθητές και υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των ομάδων/σχολείων που έχουν υποβάλει επιχειρηματικό πλάνο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του προγράμματος. Βεβαίωση συμμετοχής δίνεται επίσης και για τους εθελοντές-μέντορες.
Το πρόγραμμα βασίζεται στη φιλοσοφία της συμμετοχής σχολικών ομάδων και της υλοποίησης υπό την παιδαγωγική ευθύνη ενός τουλάχιστον υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχολείου. Επομένως δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό εκ μέρους μιας τουλάχιστον ομάδας του σχολείου του/της.
Μπορούν να συνεργαστούν περισσότεροι από έναν/μία εκπαιδευτικό ανά σχολείο, αναλαμβάνοντας είτε την ίδια, είτε διαφορετικές ομάδες από κάθε σχολείο.

Get Inspired

Φόρμα Εγγραφής Εκπαιδευτικού

Παρακαλούμε σημειώστε το σχολείο σας κατά αυτό τον τρόπο: 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Τύπος Σχολείου *
Σε ποιες τάξεις θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα;
Ανήκει το Σχολείο σας σε δυσπρόσιτη περιοχή; *
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/monimoi-m/moria-sxoleia/37077-14-09-18-dimosieythike-se-fek-i-apofasi-gia-tin-anamoriodotisi-ton-sxolikon-monadon-3
Εάν ναι, παρακαλούμε δηλ΄ωστε τα στοιχεία τους παρακάτω.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *
JA Greece newsletter, νέα και ενημερώσεις

Φόρμα Εγγραφής Μέντορα - Εθελοντή

Όροι *
Εγγραφή στο Newsletter

Πρόσβαση Μαθητή στο Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρακαλούμε σημειώστε το σχολείο σας κατά αυτό τον τρόπο: 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Τύπος Σχολείου *
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *
JA Greece newsletter, νέα και ενημερώσεις